תקנון ותנאי שימוש

תנאי השתתפות בתכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של ‘העוטפת’ 
בחרתי להשתתף בתכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של ‘העוטפת’, אשר פרטיה מופיעים בהודעה שנשלחה אלי ע”י גב’ מיכל קנר (להלן: ‘העוטפת’) וכן באתר הבית של העוטפת, בכתובת www.haotefet.co.il (להלן: ‘התוכנית’).
הריני מסכים/מה ומתחייב/ת בזה כדלהלן:

1. הובהר לי ואני מבין/נה, כי כל התכנים המועברים במסגרת התכנית בין אם מדובר בתכנים כתובים, תכנים שבעל-פה ו/או תכנים המועברים בצורה דיגיטלית (להלן: “תכנים”), מוגנים בזכויות יוצרים והם שייכים ל’עוטפת’ בלבד. לפיכך אני מתחייב/ת בזה שלא להעתיק, לשכפל, להעביר, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, להעלות לרשת האינטרנט, לשדר, לשווק, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות ו/או להפיץ בכל דרך שהיא תכנים, או כל חלק מהם – בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמי ובין באמצעות אחרים.

2. הובהר לי ואני מבין/נה, כי הפרת ההתחייבות המפורטת בסעיף 1 לעיל תגרום לכך שאצטרך לפצות את ‘העוטפת’ בגין הפרת זכויות היוצרים כאמור לעיל (פיצוי סטטוטורי) וכן בגין הפרת הסכם זה, כולל שיפוי ‘העוטפת’ בגין כל ההוצאות הכרוכות בטיפול בהפרה כאמור, כולל הוצאות משפטיות.

3. כל הזכויות ב”ריפוי ביטני בשיטה אינדונזית” וב”שיקום ביטני טבעי” וב “תכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של העוטפת”(להלן, ביחד ולחוד: “תכנית”) שמורות ל”העוטפת”.
4. “העוטפת” הינו סימן מסחר רשום של “העוטפת”, והיא היחידה שיכולה להשתמש בו.

5. הובהר לי ואני מסכים/מה למדיניות הביטולים הבאה:
הודעתי על ביטול השתתפותי בתכנית לפני שנשלח אלי הציוד הנדרש להשתתפותי בסדנה – החזר מלא. 
הודעתי על ביטול השתתפותי בסדנה לאחר שקיבלתי את הציוד הנדרש ולפני שצפיתי בשיעור התרגילים הראשון – החזר מלא בקיזוז 4 החגורות (להלן “הציוד הנדרש להשתתפות בתכנית”), ועלות המשלוח – סך של 875 ₪.
הודעתי על ביטול השתתפותי בתכנית לאחר שצפיתי בשיעור התרגילים הראשון – תגרור חיוב במלוא המחיר של ‘התכנית’, ללא החזרים.
במקרה של ביטול התוכנית מטעם ‘העוטפת’, מסיבות שאינן קשורות אלי, אקבל החזר כספי מלא.
הובהר לי, כי מאחר והחומרים של תכנית ‘העוטפת’ יועברו אלי באופן דיגיטלי, הרי שלאחר שאתחיל לצפות בשיעור הראשון ואקבל את הידע הפרקטי של השיטה, לא אהיה זכאי/ת להחזר תשלום מכל סוג שהוא מ’העוטפת’, חלקי או מלא.

6. הובהר לי כי הציוד בתכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של ‘העוטפת’  כולל חגורות גב מיוחדות אשר מסופקות לי ע”י ה’עוטפת’ וכלולות במחיר התכנית. מעבר לתקופת השיקום ולאחר סיום התכנית, ולמקרה של תחזוקה, החגורות יכולות להירכש בנפרד במחיר :
     חגורה רגילה: 300 ₪ ליחידה   //     חגורת רשת: 250 ₪ ליחידה (המחירים כוללים משלוח)

7. ידוע והובהר לי כי הציוד הנדרש להשתתפותי בתכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של ‘העוטפת’ ישלח אלי עם שליח עד הבית עד 5 ימי עסקים לאחר שהעברתי ל’עוטפת’ את המידות המתאימות לי באמצעות מייל לכתובת haotefet@gmail.com

8. ידוע לי כי ההשתתפות בתכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של ‘העוטפת’ הינה מגיל 20 ומעלה.

9. התכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של ‘העוטפת’ כוללת חגורות, תכנים דיגיטליים, ליווי ותמיכה – והינה בתשלום חד -פעמי, הכולל את כל הנ”ל.

10. הריני מצהיר/ה בזה, כי אינני סובל/ת מבעיות רפואיות כלשהן המונעות ממני את השתתפותי בתכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של ‘העוטפת‘.

11. בעצם הצטרפותי לתכנית למתיחת בטן בשיטה הטבעית של ‘העוטפת’ הריני מצהיר/ה כי קראתי והבנתי ואני מקבל/ת עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.

12. ‘העוטפת’ מתחייבת בתכנית זו להעביר את כל הידע, הכלים והתכנים כדי לדעת איך לשקם בטן באופן טבעי.

13. ‘העוטפת’ מתחייבת לא לעשות שימוש בחומרים אישיים כגון: תמונות ללא אישור הלקוחה בכתב/בע”פ/בהודעה/במייל.

כתובת אהבה 12 הוד השרון, טלפון שירות לקוחות 058-7804490