תקנון ותנאי שימוש

תנאי השתתפות בסדנת ‘העוטפת’
בחרתי להשתתף בסדנת “שיקום ביטני טבעי” ו/או “ריפוי ביטני בשיטה אינדונזית”, אשר פרטיה מופיעים בהודעה שנשלחה אלי ע”י גב’ מיכל קנר (להלן: “העוטפת”) וכן באתר הבית של העוטפת, בכתובת www.haotefet.co.il (להלן: “התוכנית”).
הריני מסכימה ומתחייבת בזה כדלהלן:

1. הובהר לי ואני מבינה, כי כל התכנים המועברים במסגרת הסדנה בין אם מדובר בתכנים כתובים, תכנים שבעל-פה ו/או תכנים המועברים בצורה דיגיטלית (להלן: “תכנים”), מוגנים בזכויות יוצרים והם שייכים לעוטפת בלבד. לפיכך אני מתחייבת בזה שלא להעתיק, לשכפל, להעביר, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, להעלות לרשת האינטרנט, לשדר, לשווק, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות ו/או להפיץ בכל דרך שהיא תכנים, או כל חלק מהם – בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמי ובין באמצעות אחרים.

2. הובהר לי ואני מבינה, כי הפרת ההתחייבות המפורטת בסעיף 1 לעיל תגרום לכך שאצטרך לפצות את העוטפת בגין הפרת זכויות היוצרים כאמור לעיל (פיצוי סטטוטורי) וכן בגין הפרת הסכם זה, כולל שיפוי העוטפת בגין כל ההוצאות הכרוכות בטיפול בהפרה כאמור, כולל הוצאות משפטיות.

3. כל הזכויות ב”ריפוי ביטני בשיטה אינדונזית” וב”שיקום ביטני טבעי” (להלן, ביחד ולחוד: “סדנה”) שמורות לעוטפת.
4. “העוטפת” הינו סימן מסחר רשום של העוטפת, והיא היחידה שיכולה להשתמש בו.

5. הובהר לי ואני מסכימה למדיניות הביטולים הבאה:
הודעתי על ביטול השתתפותי בסדנה לפני שנשלח אלי הציוד הנדרש להשתתפותי בסדנה – החזר מלא. 
הודעתי על ביטול השתתפותי בסדנה לאחר שקיבלתי את הציוד הנדרש ולפני שצפיתי בשיעור התרגילים הראשון – החזר מלא בקיזוז 4 החגורות (להלן “הציוד הנדרש להשתתפות בסדנה”), ועלות המשלוח – סך של 875 ₪.
הודעתי על ביטול השתתפותי בסדנא לאחר שצפיתי בשיעור התרגילים הראשון – תגרור חיוב במלוא המחיר של הסדנה, ללא החזרים.
במקרה של ביטול התוכנית מטעם ‘העוטפת’, מסיבות שאינן קשורות אלי, אקבל החזר כספי מלא.
הובהר לי, כי מאחר והחומרים של סדנת ‘העוטפת’ יועברו אלי באופן דיגיטלי, הרי שלאחר שאתחיל לצפות בשיעור הראשון ואקבל את הידע הפרקטי של השיטה, לא אהיה זכאית להחזר תשלום מכל סוג שהוא מ’העוטפת’, חלקי או מלא.

6. הובהר לי כי הציוד בסדנת “שיקום ביטני טבעי” כולל חגורות גב מיוחדות אשר מסופקות לי ע”י ה’עוטפת’ וכלולות במחיר הסדנה. מעבר לתקופת השיקום ולאחר סיום הסדנה, ולמקרה של תחזוקה, החגורות יכולות להירכש בנפרד במחיר :
     חגורה רגילה: 250 ₪ ליחידה   //     חגורת רשת: 200 ₪ ליחידה.

7. ידוע והובהר לי כי הציוד הנדרש להשתתפותי בסדנת ‘העוטפת’ ישלח אלי עם שליח עד הבית עד 5 ימים לאחר שהעברתי ל’עוטפת’ את המידות המתאימות לי באמצעות מייל לכתובת haotefet@gmail.com

8. ידוע לי כי ההשתתפות בסדנת ‘העוטפת’ הינה מגיל 20 ומעלה.

9. הריני מאשרת בזה לעוטפת להשתמש בתמונתי לצרכיה הפרסומיים של העוטפת, יהיו אשר יהיו, כולל שימוש מקוון ושימוש במדיה דיגיטלית וברשתות חברתיות כל עוד התמונות אינן כוללות סימני זיהוי שלי) תמונות המכילות פנים, שמות, קעקועים או צלקות, או מזהים אחרים גלויים לעין)

10. סדנת “שיקום ביטני טבעי” כוללת חגורות, תכנים דיגיטליים, ליווי ותמיכה – והינה בתשלום חד -פעמי, הכולל את כל הנ”ל.

11. הריני מצהירה בזה, כי אינני סובלת מבעיות רפואיות כלשהן המונעות ממני את השתתפותי בסדנת ‘העוטפת’.

12. בעצם הצטרפותי ל סדנה, הריני מצהירה כי קראתי והבנתי ואני מקבלת עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.

13. ‘העוטפת’ מתחייבת בסדנה זו להעביר את כל הידע, הכלים והתכנים כדי לדעת איך לשקם בטן באופן טבעי.


כתובת אהבה 12 הוד השרון, טלפון שירות לקוחות 058-7804490